سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید مهدی میربد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
کیاچهر بهفرنیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
دیوارهای برشی بتن آرمه اعضایی هستند که بعلت سخت ی زیاد ، ظرفیت باربری بالا و قابلیت شکل پذیری فراوان به عنوان عضو اصلی باربر جانبی در برابر بارهای زلزله طراحی و ساخته میشوند. در اثر گذشت زمان و تغ ییر آییننامه های طراحی، عدم اجرای صحیح، عدم حصول به مقاومتهای مورد نظر در بتن و یا ایجاد تغییراتی پ یش بینی نشده در هندسه د یوار مانن د ایجاد بازشو، برخی دیوارهای برشی موجود معیارهای طراحی آیین نامه ها ی جدید را برآورده نمیکنند. در این موارد بدیهی است که تقو یت ، بهسازی لرزهای و مقاوم سازی این دیوارها جزو دغدغههای طراحان میباشد. در سالهای اخیر استفاده از کامپوزیتهایFRP بعلت خصوصیات منحصر به فردآنها جهت بهسازی و یا مقاوم سازی در سازهها خصوصا سازههای ساختمان ی رایج شده است.در این مقاله اثر استفاده از ورقهایCFRPدر بهبود رفتار لرزهای دیوارهای برشی بتن آرمه با بازشو و بدون بازشو به روش اجزاء محدود غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مدلسازی عدد ی ازنرم افزارABAQUSاستفاده شده است و در این ارتباط ابتدا مدل اجزاء محدود پیشنهادی با مدلهای آزمایشگاهی مورد مقایسه و تأیید قرار گرفته است و سپس تعدادی مدلهای عددی مورد مطالعه پارامتر ی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشانگر افزا یش چشمگیری در ظرفیت بارب ر ی و شکل پذیری دیوارهای برشی بتن مسلح با استفاده از ال یافFRP به منظور بهسازی لرزهای است