سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد حسن کیاشمشکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد بهرامی – دکترای سازهTechnology Dundee Institute Of
محمد مهدی معمارپور – استادیار گروه عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:
وجود بازشو دردیوارهای برشی فولادی به دلایل نیازهای معماری و غیرسازه ای ازقبیل موقعیت و مسیرسیستم های تاسیساتی اجتناب ناپذیر است وجود بازشو باعث ایجادضعف و کاهش ظرفیت نهایی و نامطلوب شدن عملکرد این سیستم ها میگردد این دلایل سبب شد تا دراین مقاله به بررسی رفتارلرزه ای دیوارهای برشی فولادی بازشودار درابعادوضخامت های مختلف ورق پرداخته شود مدلها توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS طراحی شده و بادرنظر گرفتن رفتارغیرخطی هندسی و مصالح موردتحلیل قرارگرفته اند باتغییر درابعادبازشو و ضخامتهای مختلف ورق پرکننده تاثیر درمقاومت سختی و جابجایی حداکثر این دیوارها تا تخریب کامل یکی ازالمانهای محیطی بررسی گردید درنهایت روابط ساده شدهجهت محاسبه سختی این دیوارها متناسب با ابعادبازشو به دست آمد درمقایسه این روابط با ضریب کاهش محاسبه شده توسط صبوری و عباسی به این نتیجه می رسیم که ضرایب کاهش سختی صبوری به اندازه کافی بزرگ نمی باشد و ضرایب کاهش سختی عباسی بیش ازمقدارواقعی است به همین دلیل ضریب کاهش متفاوتی دراین مقاله توصیه گردید