سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما اکبری پایدار – دانشجوی دکتری خاک و پی دانشگاه صنعتی شریف
عباس قلندر زاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

عملکرد دیوارهخای ساحلی به دلیل آسیبهای جدی که نمونه های آن در زلزله های اخیر مشاهده شده است، توجه خیلی از محققین را به خود جلب کرده است. یکی از انواع رایج دیوارهای ساحلی، دیوارهای مهار شده انعطاف پذیر (سپری) می باشد. رفتار لرزه ای این دیوارها، مخصوصا با توجه به احتمال نرم شدگی خاک پشت دیوار در اثر زلزله ( روانگرایی) و نیز عملکرد توام و پیچیده دیوار، کابل مهاری و مها به روشنی معلوم نمی باشد. در طراحی لرزه ای این دیوارها عموما از روشهای شبه استاتیکی استفاده می شود، لیکن با توجه به توسعه روشهای طراحی و خصوصا طراحی بر مبنای عملکرد، ارزیابی رفتار دینامیکی واقعی و برآورد میزان تغییر شکلهای این نوع دیوارها ضروری است. در این تحقیق یک سری آزمایش مدل توسط میر لرزه جهت بررسی رفتار این نوع دیوارها انجام گرفته است. توسط یک سری حسگر تغییر شکل دیوار، فشار آب حفره ای و شتاب در خاک پشت دیوار،‌لنگر خمشی دیوار و نیروی مهار اندازه گیری شده است. با تغییر دانسیته خاک پشت دیوار و شتاب ورودی، مدهای مختلف گسیختگب رخ داده است. مشاهده شده است که افزایش فشار آب حفره ای پشت دیوار تاثیر بسزایی در عملکرد دیوار دارد. جابجایی دیوار، لنگر خمشی دیوار و تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین شتاب ورودی از طریق میزان و نحوه افزایش فشار آب حفره ای، عملکرد سیستم را تغییر می دهد.