سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فخرالدین دانش آشتیانی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
فرشاد جاوید خیاطی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

در این مقاله رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی با سیستم مهاربندی همگرایی Y شکل یا دروازه ای(system OBS;Off-center Bracing ) مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از نرم افزار SAP2000 مدل های مختلف این سیستم با ابعاد مختلف تحت بار افزایشی قرار داده شد تا حالت بهینه آن از نقطه نظر تعیین نقطه همگرایی و طول المانهای سه گانه برای رفتار شکل پذیر این نوع سیستم مورد بررسی قرار گیرد. سپس مدل های بهینه در نرم افزار ANSYS تحت اثر بار چرخشی قرار داده شده و با مدل های مشابه نظیر قاب خمشی، قاب با مهاربندی ضربدری و مهاربندی قطری مقایسه گردیده اند. همچنین با استفاده از نتایج آنالیز مدلهای فوق الذکر در نرم افزار SAP2000 قابهای ۵ طبقه با سه نوع سیستم قاب خمشی، قاب با مهاربندی ضربدری و مهاربندی دروازه ای طراحی شدند. به منظور بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای سیستم های مختلف سه رکورد واقعی زلزله که بر اساس آیین نامه۲۸۰۰ نرمالیزه گشته، انتخاب گردیده و تمامی مدلها تحت اثر رکوردهای نرمالیزه شده قرار گرفته و آنالیز دینامیکی غیرخطی در مورد آنها انجام گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سیستم مهاربند دروازه ای دارای مزیت نسبی نسبت به مهاربند ضربدری بوده و رفتار شکل پذیر از خود نشان داده ودر مجموع دارای مقاومت و شکل پذیری مورد نظر در مناطق زلزله خیر متوسط و شدید می باشد.