سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر صابری – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

چکیده:

بررسی رفتار لرزه ای سدهای موجود و در حین ساخت تحت تاثیر بارهای دینامیکی و استاتیکی از اهمیت فراوانی برخوردار است، در این راستا تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است، اما سدهای قوسی بتنی با توجه به ساختار خاص و همچنین حساسیت رفتار لرزه ای دارای اهمیت ویژه ای می باشند. به یقین می توان به ا ین نکته اشاره داشت که تحل یل استاتیکی ا ین سدها نم ی تواند پاسخگو ی تمام ی سوالات و نکات مبهم رفتار ی آنها باشد، به هم ین منظور بررس ی رفتار دینامیکی ا ینگونه سدها، مخصوصاً در کشور ی مانند ا ی ران، به جهت زلزله خیز بودن امری ضروری می نماید. بررسی لرزه ا ی این سدها، نسبت به تغییرات مدول برش یپی و جناحین بسیار حائز اهمیت است بخصوص اگر این تغییرات همراه با تغییرات ارتفاع سد باشد. لذا در ا ین مقاله با اعمال بار د ینامیکی که بار زلزله بم با روش تاریخچه زمانی است به همراه سایر بارهای وارده بر بدنه یک سد ، پاسخهای تنشی بدنه سد ارائه و بررسی گردیده است.