سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد شوشتری – استادیار دانشکده مهندسی, دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد
محمدمهدی فلاح – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در تحلیل وطراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح، اگرتحلیل دقیق و صحیحی مد نظر باشد، باید اثرات تغییر شکلهای غیر خطی در تحلیل در نظر گرفته شود.از مهمترین این تغییر شکلها، می توان به تغییر شکلهای ناشی از لغزش اشاره نمود.لغزش آرماتور معمولا باعث چرخشهایی در قسمت انتهایی اعضاء می شود که در تحلیل خمشی مورد توجه قرار نمی گیرد.با وجود آنکه این تغییر شکلها می تواند اثرات قابل توجهی در رفتار لرزه ای سازه ها داشته باشد ولی بخاطر فقدان مدلهای مناسب ونرم افزارهای کارآمدی که بتواند این اثرات را در نظر بگیرد،معمولا این تغییر شکلها مورد بی توجهی قرار گرفته واز آنها صرفنظر می شود.درصورتیکه این تغییر شکلها،گاه ممکن است که اثرات مخربی را بر سازه تحمیل کرده وباعث شود که سازه عملکردی برخلاف انتظاردر هنگام زلزله از خود بروز دهد.براین اساس دراین مقاله،به ارزیابی رفتار لرزه ای دو نمونه سازه بتن مسلح،طراحی شده مطابق باآئین نامه آبا و۲۸۰۰ ، پرداخته شده است وبا استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی واستاتیکی غیرخطی (push over ) ، و با در نظر گرفتن تغییر شکلهای ناشی از لغزش آرماتور، اثرات این نوع تغییر شکلها مورد بررسی دقیق قرارگرفته است.نتایج بدست آمده نشان می دهدکه به هیچ وجه نمی توان ازتاثیر تغییرشکلهای ناشی از لغزش آرماتور بر رفتار لرزه ای سازه های بتنی چشم پوشی نمود و این تغییرشکلها بسته به ارتفاع سازه و نوع زلزله اعمالی، می تواند تا بیش از ۲۰ درصد تغییر شکلهای سازه را افزایش دهد و بر ضریب رفتار سازه و ضریب شکل پذیری مقاطع اثرات عمده ای خواهد داشت