سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فیاض رحیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
نادر خواجه احمد عطاری – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ستفاده از مخازن مدفون و یاغیرمدفون برای ذخیره سازی آب ، فرآورده های نفتی و یا انبار نمودن ضایعات واحدهای صنعتی، توسعه روزافزونی یافته است . بررسی رفتار لرزه ای مخاز ن مدفون به لحاظ نحوه توزیع فشاردینامیکی سیال درون مخزن و فشار خاک اطراف آن تحت اثر بارگذاری زلزله اهمیت بسزایی دارد .دراین مطالعه ضمن انتخاب مدلی ازیک مخزن مدفو ن و با در نظر رفتن اندرکنش بین سیال و سازه و نیزخاک و ساز ه ، نحوه توزیع فشار دینامیک ی خاک وفشار هی درودینامیکی سیال بر جدار ه مخزن مورد بررسی قرار گرفته است . پارامتر های مورد نظر شامل : سختی دیواره ،عمق دفن شدگی و مشخصات خاک اطراف مخزن می باشد. برای مدل سازی اند رکن ش خاک و سازه و پدیده انتشارامواج درحوزه خاکی اطراف مخزن، ضمن استفاده از روش حل مستقیم از مرز جاذب ویسکوز در فاصله ای مناسب استفاده شده است . رفتار غیرخطی خاک توسط مدل رفتاری دراکر پراگرکه وابسته به فشار همه جانبه می باشد، مدل شده و نتایج حاصله به صورت پوش فشار دینامیکی خاک و یا سیال بر جداره مخزن بیان شده است . ک اهش پارامترهای ϕ و C خاک باعث افزایش فشار جانب ی خاک در مدل های مورد مطالعه شده و نحوه توزیع پوش فشار دینامیکی وارد بر جداره مخزن با افزایش سختی آن تغییر م ی کند ، نتایج تحلیل ها ی بعمل آمده نشان دهنده وجود اختلافی با ر ابطه معادل استاتیکی “ مونونوبه-اوکابه” برای در نظر گرفتن فشار ینامیکی خاک مناسب می باشد.