سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدرامین اسعدسجادی – دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل کنترل کننده ساختمانها کنترل تغییر مکان جانبی انها می باشد. تغییر مکان جانبی سازه در برابر زلزله از ترکیب خمشی و برشی تشکیل می گردد. تغییر مکانهای خمشی را می توان به وسیله فرمهای سازه ای یا بوسیله تغییر سطح مقطع ستونها کنترل نمود ولی برای کنترل تغییر مکان برشی لازم است تا تغییراتی بر روی مهاربندها انجام شود. یکی از روش های کنترل تغییر مکان برشی و همچنین جذب انرژی استفاده از ایده فولاد نرمEasy-Going Steel(EGS)) یا فولاد جاذب انرژی( ] ۱[ در مهاربندها می باشد. در این تحقیق سه قاب با دهانه های ۲و ۳و ۶ متری مورد مطالعه قرار گرفته اند که مهاربندهای هم محور انها بر اساس ایین نامه فولاد و زلزله ایران در محدوده کمانش تحت تاثیر تنش پس ماند طراحی شده اند. جنس مهاربندها یکبار از فولاد معمولی و بار دیگر از فولاد نرم انتخاب شده است و تحت بارگذاری دوره ای و لرزه ای قرار گرفته اند. بر اساس ایده فولاد نرم در صورتیکه بادبندها بر اساس مقاومت کششی و فشاری بدون کمانش طرح شوند، سختی جانبی مهاربند با فولاد نرم به نسبت تنش جاری شدگی فولاد معمولی به نرم نسبت به مهار بند با فولاد معمولی افزایش یافته و تغییر مکان حد الاستیک ان به نسبت تنش جاری شدگی فولاد نرم به معمولی کاهش می یابد. ولی طراحی مهاربندها بر اساس مقاومت فشاری کمانشی انها انجام شده است. بعلاوه ایین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله)استاندارد ۲۸۰۰ ( ضریب کاهش مقاومت را در طراحی منظور می نماید. این موارد باعث می شود تا نسبت های ذکر شده تغییر پیدا نماید. سطح زیر منحنی هیسترزیس مهاربند با فولاد نرم بسیار بیشتر از مهاربند با فولاد معمولی بوده و این اختلاف با افزایش دهانه قاب بیشتر می شود. افزایش سطح زیر منحنی هیسترزیس در مهاربند با فولاد نرم نشانده قدرت جذب انرژی بیشتر ان در زلزله می باشد.