سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهیه جعفری بی بالان – کارشناس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منآبع آب، موسسه تحقیقات آب تهران
مجید منتصری – استادیارگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

رودخانه ها یکی از منآبع اصلی تامین آب جهت مصارف مختلف شهری، کشاورزی، صنعتی و تجاری و … می باشند از آنجایی که الگوی زمانی جریان رودخانه همواره بر الگوی زمانی مصارف منطبق نیست. لازم است که به نحوی جریان را در مواقع پرآبی کنترل نمود و از آن برای موقع کم آبی استفاده نمود. سیستم های مخازن سدها یکی از مکانیزم های ساخت دست بشر می باشند که برای تنظیم و کنترل جریان رودخانه در جهت رفع نیاز آبی پایین دست سد مورد استفاده قرار می گیرند تا آب مورد نیاز در زمان و مکان را در دسترس قراردهند. یکی از پارامترهایی که در بهره برداری از مخازن دارای اهمیت است نوع رفتار مخزن می باشد. مخازن را براساس رفتار پرو خالی شدن به دو دسته تقسیم می نمایند: رفتار درون سالی و رفتار برون سالی، برای تشخیص رفتار مخزن از پارامتری بنام دوره بحرانی (critical period) استفاده می شود. همچنین می توان با استفاده از شاخصهای عملکرد مخزن نظیر قآبلیت اعتماد (Reliability) انعطاف پذیریResiliency و آسیب پذیری (Vulnerability) ، نحوه تغییرات رفتار مخزن را بررسی نمود. بدیهی است با مشخص بودن رفتار مخزن در بهره برداری از آنها، حداکثر استفاده صورت خواهد گرفت. در این مقاله آبتدا ۱۰۰۰ دوره جریان مصنوعی تولید شده و سپس این مقادیر در طراحی مخزن برای ۸ سطح قآبلیت اعتماد (۱۰۰% تا ۹۰%(و ۷ سطح تقاضا (از ۸۰% تا ۲۰% متوسط آورد رودخانه) مورد استفاده قرا رگرفته است و سپس با استفاده از روآبط موجود هر یک از شاخصهای عملکرد محاسبه شده و با توجه به آنها و رسم نمودارهای مورد نیاز نوع رفتار مخزن مشخص شده است.