سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما مهران نیا – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز کوشا – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی رفتار تنش – کرنش، مقاومت برشی ، شکل پذیری ، تراکم و نفوذپذیری ماسه ریزدانه مخلوط شده با پودر و خرده لاستیکهای فرسوده کارخانه لاستیک سازی است. برای این منظور خرده لاستیکهای فرسوده در اندازه بین ۲ میلیمتر تا ۱۰ میلیمتر و پودر لاستیک با قطر متوسط ۰/۶ میلیمتر مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق که مبتنی بر انجام آزمایشهای برش مستقیم، تراکم و نفوذپذیری بود مشخص گردید که افزودن خرده لاستیکهای فروسده به ماسه ریزدانه باعث افزایش مقاومت برشی شده و اتساع نمونه ها نیز افزایش می یابد ولی با افزودن پودر لاستیک به ماسه ریزدانه، اتساع نمونه ها و درصد رطوبت بهینه برای رسیدن به تراکم بیشتر افزایش یافته و مقاومت برشی، چگالی نمونه ها در حالت شل، نفوذپذیری نمونه ها درچگالی ثابت کاهش می یابد. همچنین اثر اندازه قالب و سرعت برشی آزمایش برش مستقیم در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که با کاهش اندازه قالب برش مستقیم یا افزایش سرعت برشی آزمایش برش مستقیم برای نمونه ها(در شرایط یکسان) مقاومت برشی افزایش می یابد.