سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی ا…. علیزاده – کارشناس ارشد سازمان صنایع دریایی- گروه شناورهای سطحی
محسن رستمی – کارشناس ارشد سازمان صنایع دریایی- گروه شناورهای سطحی
سید علی محمد میرجلیلی – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)
سید مرتضی موسویان – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از یک روش حجم محدود بر مبنای معادلات اویلری برای محاسبات مربوط به مقاومت شناور و همچنین مقاومت مو جسازی استفاده شده است. با توجه به اینکه شرایط مرزی بایستی بر یک سطح آزاد متغیر با زمان اعمال شود، مدل کردن عددی جریان های با سطح آزاد بسیار دشوار است. در این مقاله، مد لسازی سطح آزاد و امواج غیرخطی سه بعدی با استفاده از روش نسبت حجمی سیال صورت گرفته که در آن، معادله انتقال نسبت حجمی یک سیال برای ردیابی تغییرات سطح مشترک حل م یشود. محاسبات در عمق های مختلف انجام شده و نتایج با تست مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است.