سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
علی اکبر مصلح خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
فرید حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: فایل مقاله ناقص می باشد و تصاویر در متن درج نشده است]
وقوع زلزله های اخیر در سطح دنیا و خسارتهای ناشی از آن در ابنیه های مختلف از جمله پل، لزوم بازنگری آیین نامه ها را در برابر زلزله بیش از پیش نمایان می سازد.پل بتنی با سه دهانه، هریک به طول ۳۳ متر با دو پایه تک ستونی به ۳ صورت مدل شده است. در مدل اوّل ارتفاع ستون ها برابر ۹ متر ومقطع آنها ۲*۲ متر مربع می باشد. به منظور بررسی اثرات نامنظمی پل بر روی نیروی زلزله و نحوه توزیع آن، ارتفاع ستون ها در مدل های دوم وسوم متفاوت )در یکی از ستون ها ۹ متر و دیگری ۷ متر(درنظرگرفته شده است. مقطع ستون ها در مدل دوم۲*۲ متر مربع و در مدل سوم۱٫۸*۱,۸متر مربع لحاظ گردیده است. اتصال پایه ها به پی گیردار و به عبورگاه مفصلی است در این مقاله رفتار پایه های پل های بتن آرمه تحت اثر شتاب نگاشت های زلزله ایران و السنترو با استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیر خطی بررسی می شود. نیروهای زلزله وارد بر پل طبق آیین نامه های، AASHTO-94، AASHTO- 83آیین نامه ژاپن، آیین نامه پیشنهادی پل ایران و نیز نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی، مورد مقایسه قرار می گیرد . تحلیل غیرخطی دینامیکی انجام شده شامل تعیین شکل پذیری لازم پایه ها تحت اثر شتاب نگاشت ها و تعیین منحنی تاریخچه زمانی دوران مفصل پلاستیک و تغییر مکان پایه ها می باشد. دیاگرام برش – تغییر مکان پایه ها تحت اثر شتاب نگاشت ها و لنگر های پایین پایه های پل در امتداد های طولی و عرضی تعیین و با آیین نامه های مختلف مقایسه شده است. مقایسه تحلیل انجام شده با آیین نامه های مختلف نشان می دهد که آیین نامه AASHTO- 94به نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی انجام شده نزدیکتر است.