سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه نوری – کارشناس ارشد سازه های دریایی
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سعید مظاهری – استادیار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری بخش تکنولوژی دریایی

چکیده:

مقاله حاضر به مدلسازی و تحلیل المان محدود رفتار پوسته استوانه ای تقویت شده پایه سکوی نیمه شناور ایران البرز تحت اثر ضربه جانبی (مانند برخورد تصادفی شناور پشتیبانی به آن) اختصاص دارد. تمام مراحل مدلسازی و تحلیل دینامیکی غیرخطی پاسخ سازه مورد مطالعه توسط نرم افزار المان محدود ANSYS LS-DYNA انجام شده است. شایان ذکر است که در این تحقیق هندسه دقیق سازه مورد مطالعه و شناور ضربه زننده به آن توسط نرم ا فزار مذکور مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر سهم قابل ملاحظهتقویت کننده های حلقوی پوسته استوانه ای تقویت شده (توسط ترکیب تقویت کننده های طولی و حلقوی) جهت جذب انرژی ضربه جانبی است.