سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد میرزائی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق، دانشگاه مازندران – دانشکده فن
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق
حمیدرضا طیبی – جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مواد سلولزی بـه منظـور تـامین خـواص عـایقی و اسـتحکام مکانیکی در بسیاری ا ز تجهیـزات همچـون ترانسـفورماتورها، راکتورها، کابلها و ماشین های الکتریکی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند . برای ارزیابی شرایط این عـایق هـا نیـاز بـه بررسـی مشخصات آنها در حداکثر دمای مجازشان یعنـی ۱۰۵ درجـه سانتی گراد وجود دارد . تا کنون بر رفتار و مشخصات این نوع عایق ها در شرایط دمایی مرزی، مطالعه دقیقی صورت نگرفته و تا حدی نیز پیچیده اسـت . لـذا در ایـن مقالـه مشخصـات فیزیکی و الکتریکی عایق های سلولزی تحت تنش حرارتی و با دمای مذکور،بررسی شـده اسـت . بـدین منظـور آزمایشـات مختلفی برای تعیین خـواص عـایق سـلولزی همچـون ولتـا ژ شکست،ضــریب تلفــات عایقی،ظرفیــت خــازنی، و اســتقامت کششی آن در طول مدت زمان تنش حرارتی انجام شده است . این آزمایشات نشان داده است که برخی از شاخص های فوق همچون استقامت کششی و ضریب تلفـات عـایقی کاغـذ ،در این دما تغییرات زیاد داشته و زمان نیز بر آن موثر بوده است و این در صورتی است کـه در برخـی ازشـاخص هـا تغییـرات چشمگیری مشاهده نگردید . ضـمنا بـا بـرازش برخـی از ایـن شاخص ها، پایان عمرکاغذ تخمین و وابستگی برخـی از ایـن شاخص ها با یکدیگر ارائه شده است