سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن لاجوردی – شرکت متن(بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی)
اکبر خوشفهم – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
گلناز دولو – شرکت متن(بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی)

چکیده:

مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل رضایت و نارضایتی کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان تهیه شده است. برای این منظور یک گروه نمونه از کارکنان با حجم ۵۰۰ نفر(تقریباً ۵۰ درصد جامعه آماری) بر پایه طرح نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش را یک پرسشنامه نگرش سنج با ۷۵ سوال و در مقیاس لیکرت با درجات ۰ تا ۳۰ تشکیل داد. برای تحلیل داده ها و یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش و آزمون فرضیه های مرتبط با آنها از روشهای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید، همچنین براساس یافته های تحقیق پیشنهادهایی متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی استان آذربایجان ارائه گردیده است.