سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا پرستار نمین – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقا زاده – استاد، دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین شاه حسینی – استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله رفتار کششی فولادهای مرتبه ای تولید شده به روش ذوب سرباره ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. فولادهای مرتبه ای شامل لایه های فریت، آستیت، بینایت و مارتنزیت می باشند که از طریق نفوذ عناصر آلیاژی در خلل پروسه ذوب سرباره ای تشکیل می گردند. استحکام کششی کامپوزیت های حاصله در ارتباط با ترکیب و تعداد لایه ها بوده که بر اساس رفتار کششی هر یک از فازها به صورت جداگانه مدل گردیده است. تنش تسلیم هر جزء در کامپوزیت با مقدار ریزسختی همان جزء در ارتباط می باشد. با توجه به رابطه هولومان در مورد تنش – کرنش حقیقی استحکام کششی هر جزء با ریزسختی همان جزء به یکدیگر مرتبط می گردند. با اعمال قانون مخلوط فازی، لستحکام کششی کل کامپوزیت از طریق روش عدد قابل محاسبه می باشد. نتایج به دست آمده در تطابق خوبی با نتایج عملی می باشند.