سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم عابدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسین افشاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عادل فردوسی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله رفتار نوع جدیدی از ستونهای CFT در مقایسه با ستونهای با مقاطع رایج CFT تحت بارگذاری فشاری در دو حالت یکنواخت و واقعی مورد مطالعه قرار گرفته است. در مجموع ٩ تیپ ستون با مقاطع رایج (مربعی، گرد و گرد با بتن مسلح شده توسط میلگردهای طولی و عرضی) و مقاطع پیشنهادی (گرد و هشتوجهی با صفحات سخت کننده طولی) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشانگر رفتار مناسبتر ستونهای با مقاطع جدید بخصوص در حالت اعمال بار بصورت واقعی از نقطه نظر شکل پذیری، رفتار سخت شدگی پس از تسلیم و ظرفیت باربری میباشد. در انتخاب مقاطع رایج سعی شده است که ستونها با ابعاد واقعی و ظرفیت باربری زیاد باشند و توصیهآئین نامه ACI 318 برای نسبت ضخامت جداره به بعد مقطع ارضا شود. برای انجام تحلیلها از نرم افزار عناصر محدود ANSYS استفاده شده و مقایسهای که بین نتایج تحلیلی با نتایج نمونههای آزمایشی صورت گرفته حاکی از دقت مناسب مدلسازی عناصر محدود میباشد. از آنجائیکه در ستونهای ساختمانهای بلند و پایه پلهای با دهانه بزرگ عمومًا نیاز به تقویت بتن هسته ستونهای CFT با میلگرد یا پروفیلهای فولادی است، بکارگیری مقاطع پیشنهادی میتواند باعث کاهش زمان و هزینههای اجرائی گردد