سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرگس یوسفی لیمائی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست
نیازمحمد محمودی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست
مختار آرامی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست، پژوهشکده صنایع رنگ ایران گر
خشایار بدیعی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست

چکیده:

هدف استفاده از جاذبها برای رنگبری رنگزاها از محیط آبی شبیه سازی و امکان پذیری مطالعه جذب سطحی در پساب واقعی می باشد. ولیکن در این تحقیق بر خلاف مطالعات گذشته و جهت صحه گذاری بر آن، پساب واقعی کارخانه نساجی مطهری، توسط جاذبهای طبیعی، ارزان قیمت و زیست سازگار پوسته بلغور سویا، پوست پرتقال و غشاء داخلی پوست تخم مرغ، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف،pH) مقدارجاذب، زمان تماس و الکترولیت) بر رنگبری پساب به روش طراحی آزمایش تاگوچی مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط بهینه رنگبری تعیین شده است. با توجه به اینکه نتایج نشانگر این بودند که پوسته بلغور سویا بهتر از جاذبهای دیگر عمل نموده، مطالعات بعدی نظیر بررسی ایزوترمها و سینتیک جذب سطحی بر روی این جاذب انجام پذیرفت و نتایج حاصل توسط ایزوتر مهای جذب لانگمویر، فروندلیش وBET ارزیابی شد. نتایج حاکیاز آن است که جذب سطحی پساب بر روی جاذب پوسته بلغور سویا از ایزوترم لانگمویر تبعیت می کند. همچنین سرعت جذب سطحی پساب مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشانگر آن است که حذف پساب از محیط به طور مطلوبی از سینتیک نوع دوم تبعیت م یکند.