سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شورا متعبد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف
نغمه السادات کرباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رهبری در آموزش عالی با رهبری در سایر موسسات از این جهت تفاوت دارد که تحت تاثیر طیف بسیار وسیعتری از عوامل مختلف در داخل و خارج محیط است . در سالهای اخیر هم محیط آموزش عالی بسیار متلاطمتر شده و حفظ وضعیت و پیشرفت در این موقعیت نیازمند عاملی انگیزهدهنده و پیشبرنده به نام رهبری است . به دلیل اینکه ویژگی – های محیط آکادمیک بسیار متغیر است و به خصوصیات محیط، رهبر و پیروان بستگی دارد، باید نقش متغیرهای موقعیتی را در نظر گرفت . در این مقاله با استفاده از یک تئوری اقتضایی به نام تئوری چند اتصالی ۱ که توسط یوکل ۲
ارایه شدهاست، اثر رهبری در محیط آکادمیک مورد بررسی قرار میگیرد . به این منظور متغیرهای مداخلهگری که میان فرایند رهبری و نتیجه آن حایل میشوند شرح داده میشوند و برای هر یک از آنها متغیرهای جایگزین یا خنثیکننده که خاص فرهنگ آکادمیک هستند و مانع اثربخشی فرایند رهبری میشوند، معرفی و تحلیل میگردند . شناسایی این متغیرها میتواند به بهبود اثربخشی فرایند رهبری کمک کند .