سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کبری مکاریان – دستار علمی دانشگاه پیام نور واحد بشرویه
محمدتقی آساد – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

برای مطالعه رابطه آللی مقاومت به ویروس موزائیک رگه ای گندم درشرایط گلخانه ای ۴ لاین مقاوم گندم (Triticum aestiviom) با سطوح بالای مقاومت و ۴ نتاج F1 و F2 حاصل از تلاقی آن ها (شامل کراس عدل × نیک نژاد، کراس عدل × چمران، ۴۰۰۴ × نیک نژاد و ۴۰۰۴ × چمران) به روش مایه زنی مکانیکی با ویروس موزائیک رگه ای گندم ارزیابی شد. برای ارزیابی مقاومت، گسترش بیماری ۲۱ روز پس از مایه زنی بر اساس مقیاس ۷-۰ یادداشت برداری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که رقم کراس عدل دارای یک ژن بارز مقاومت است که با ژن مقاومت در رقم نیک نژاد یکسان می باشد اما با ژن مقاومت در رقم چمران متفاوت بوده و مستقل از آن به ارث می رسد. ژن بارز مقاومت در لاین ۴۰۰۴ با ژن مقاومت در رقم چمران و نیز با ژن بارز مقاومت در رقم نیک نژاد متفاوت بوده و نسبت تفرق مشاهده شده در F2 این تلاقی ها دلیلی بر وجود یک ژن بارز در هر رقم می باشد. این خود نشانه ای از وجود اپیستازی بارز مضاعف بین این ژن های مقاومت در این ژنوتیپ ها است.