سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد کرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
عبدالباسط محمدیان – کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هوا شناسی استان کردست
پگاه شهیدی – کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
ارسلان بهزادی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده:

خسارات ناشی از یخبندانهای بهاره از عوامل مهم کاهش تولید زردآلو در استان کردستان است. این آزمایش به منظور انتخاب ارقام مقاوم و سازگار زردآلو به شرایط اقلیمی استان کردستان، طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۷۹ اجرا گردید. در فاز اول نسبت به ارزیابی ژنوتیپ های محلی زردآلو در سطح استان و انتخاب ژنوتیپ های برتر اقدام شد و باغ آزمایشی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های برتر محلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقاتی گریزه (سنندج) احداث گردید. در فاز دوم آزمایش، ارقام و ژنوتیپ های انتخابی از نظر تاریخ گلدهی، میزان خسارات ناشی از سرما به جوانه های گل و میوه، میزان غلظت پرولین و پتاسیم در بافت مادگی گل، محتوای آب نسبی بافت مادگی، میزان تشکیل میوه، میزان عملکرد ارقام، وزن واندازه میوه و مقدار کل مواد جامد محلول میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده ها، بین ارقام مختلف زردآلو اختلاف بسیار معنی داری (۰٫۰۱>p) از نظر کلیه صفات مورد ارزیابی مشاهده گردید. اثر سال نیز برای تمامی صفات مورد ارزیابی در سطح ۱% معنی دار شد. اثر متقابل سال و رقم برای صفات تاریخ شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، تاریخ برداشت، عملکرد، میزان پرولین و پتاسیم در بافت مادگی گل در سطح ۱% معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد رقم درشت ملایر زودگل ترین رقم اما دارای بیشترین طول دوره گلدهی در مقایسه با سایر ارقام می باشد. از نظر میزان تشکیل میوه و عملکرد، ارقام تجاری رویال و تیلتون به همراه ژنوتیپ های محلی ۱۴، ۱۱، ۲۲، ۲۳ برتر از سایر ارقام بودند. همبستگی مثبت و معنی داری (۰٫۰۱>p) بین میزان تشکیل میوه در هر رقم با میزان پرولین و میزان پتاسیم موجود در بافت مادگی گل و عملکرد آن رقم مشاهده گردید. بین میزان پرولین بافت مادگی گل و عملکرد و همچنین بین تاریخ رسیدن میوه و مقدار کل مواد جامد محلول همبستگی مثبت و معنی داری در سطح ۱% مشاهده گردید.