سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رهنمایی تک – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شاهین واعظی – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
جواد مظفری – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علی اکبر شاه نجات بوشهری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران(کرج)

چکیده:

یکی از تیپ های مهم زراعی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در ایران لوبیا چیتی می باشد. از آنجایی که دانه لوبیا مهم ترین بخش خوراکی این گیاه و منبع سرشار پروتئین گیاهی می باشد، به منظور شناسایی پتانسیل اصلاحی و تنوع از لحاظ تولید دانه و همچنین بررسی روابط موجود در بین صفات موثر بر عملکرد دانه تک بوته، ۲۰۰ نمونه از کلکسیون لوبیا چیتی بانک ژن گیاهی ملی ایران به همراه سه شاهد در قالب یک طرح آزمایشی آگمنت مورد بررسی قرار گرفتند . با استفاده از تجزیه همبستگی و روش های آماری چند متغیره تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت مشخص شد که بیشترین میزان همبستگی صفت عملکرد دانه تک بوته با صفات وزن صد دانه (**۰/۷۷=r) و تعداد غلاف در بوته (**۰/۳۹=r) می باشد و همین صفات، ۹۴ % از کل تغییرات عملکرد را توجیه کردند . بر اساس نتایج تجزیه علیت این صفات به عنوان اجزای عملکرد دانه تک بوته به ترتیب با مقادیر (۰/۹۴۷=r1p1) و (۰/۷۹۸=r2p2) بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر روی صفت عملکرد دانه تک بوته نشان دادند . بنابراین لازم است در برنامه های اصلاحی در لوبیا قرمز توجه خاصی به این صفات شود و برای افزایش عملکرد از این صفات استفاده شود.