سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا فلاح نصرت آباد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
حشمت اله رحیمیان – عضو هیات علمی دانشگاه های مازندران، تهران و تربیت مدرس
ناهید صالح راستین – عضو هیات علمی دانشگاه های مازندران، تهران و تربیت مدرس
محمدجعفر ملکوتی – عضو هیات علمی دانشگاه های مازندران، تهران و تربیت مدرس

چکیده:

جمعیت ریزجانداران حل کننده فسفات در خاک ها بسیار متفاوت بوده است . تعداد آنها در ریزوسفر گیاهان بیشـتر از خـاک غیـر ریزوسـفری است (۳) عواملی مانند وضعیت حاصلخیزی خـاک ( بخصـوص سـطح ازت و فسفر ) ، درجه حرارت خاک، رطوبت، مواد آلی و ترکیب فیزیکـی خاک در تعداد باکتری های حل کننده فسـفات موثرنـد( ۱ ، ۲ ، ۳ و۵) باکتری های حل کننده فسفات ، درصـد معنـی داری از جمعیـت کـل میکروبی خاک را تشکیل نمی دهند (۳) متوسط جمعیت باکتری هـای حل کننده فسفات در اکثر خاک ها کمتـر از ۱۰ درصـد جمعیـت کـل باکتری هاست ولی در بعضی از خاک ها ممکـن اسـت بـه ۴۷ درصـد جمعیت کل باکتری ها نیز برسد . روابط بـین ریزجانـداران حـل کننـده فسفات با خصوصیات خاک بعلت پیچید ه بودن محـیط خـاک و تنـوع مختلف این ریزجانداران بسیار پیچیده بوده ولی با ایـن وجـود ممکـن است روابط بین بعضی از خصوصیات خاک و ایـن ریزجانـداران معنـی دار و بعضی دیگر غیر معنی دار باشد (۴و۵ )در این تحقیق سعی شده است که جمعیت کل باکتری ها، کل قارچ ها، باکتری های حل کننده فسفات و قارچ های حل کننده فسفات در ۵۰ نمونه خاک، شـمارش و روابط بین آنها با خصوصیات مختلف خاک مورد بررسی قرارگیرد