سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بابایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مسعود سلطانی نجف آبادی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

با هدف شناسایی عوامل موثر در روابط اجزا مولد گیاه در سویا ، تجزیه عاملی و همبستگی ساده بین خصوصیات متعدد از جمله : تعداد شاخه فرعی ، تعداد گره ، ارتفاع بوته ، تعداد غلاف در بوته ، وزن صد دانه، عملکرد دانه ، درصد روغن و پروتئین روی ٢٤٧ ژنوتیپ زودر س سویا با چرخش وریما کس انجام گردید . نتایج حاصل حا کی از وجود سه عامل اثر گذار بر صفات یاد شده می باشد ک ه در مجموع حدود ٧١ درصد تغییرات بین داد ه ها را تعیین می نمودند . عامل اول ک ه ٣١ درصد تغییرات را به خود اختصاص می داد، بر ویژگی ها ی تعداد گره در ساقه اصلی ، ارتفاع بوته ، تعداد غلاف در بوته و عمل کرد دانه دارای اثر هم جهت بوده و لذا به آن نام عامل تولید اطلاق گردید. عامل دوم ٢٤ درصد تغییرات داد ه ها را به خود اختصاص داد و دارای اثرات مخالف بر صفات درصد روغن و درصد پروتئین بود . بدین جهت این عاملکیفیت دانهنامگذاری گردید عامل سوم با ١٧ درصد توجیهتغییرات، دارای اثرات مخالف بر تعداد شاخه فرعی و وزن هزار دانه بود. رقابت بین شاخه های فرعی که خود حامل غلاف بوده با دانه ها در بوته بصورت همبستگی منفی معنی دار بین این دو صفت بروز می نماید، ماهیت عامل سوم می باشد کهرقابت داخل بوتهنامگذاری شد ، از عامل اول به عنوان معیاری برای نیل به عملکرد های بالامی توان استفاده نمود با توجه به ماهیت عامل دوم ، با لحاظ اولویت روغن و یا پروتئین در سویا ، می توان اهداف مختلفی به روش های اصلاحی سویا از نظر کیفیت دانه د نبال کرد. براساس ماهیت عامل سوم ، بایستی با اعمال تراکم مناسب ، تعادلی بین تعداد شاخه فرعی و وزن هزار دانه فراهم نمود.