سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد طالع – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرخ درویش – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عبداله محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهلول عبا س زاده – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین صفات موثر بر عملکرد اسانس در ۶ توده مختلف گیاه دارویی بادرنجبویه جمع آوری شده از استانهای مختلف کشور این تحقیق در سال ۱۳۸۶ در شرایط مزرعه اجرا شد . آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت . تیمارها شامل ۶ توده بادرنجبویه از مناطق اردبیل، استهبان، الموت، قزوین، کرج و گیلان بودند . سرشاخه های گلدار گیاهان در مرحله شروع گلدهی برداشت و در سایه خشک گردید و بااستفاده از روش تقطیر با آب اسانس گیری به عمل آمد . محاسبه همبستگی صفات اندازه گیری شده نشان داد که طول برگ، عرض برگ، بازده اسانس، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و عملکرد سرشاخه گلدار همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد اسانس داشتند .بر اساس تجزیه علیت، عملکرد سرشاخه گلدار دارای بیشترین اثر مستقیم بر عملکرد اسانس در توده های مورد بررسی بود. همچنین طول برگ، عرض برگ و وزن خشک ساقه دارای کمترین اثرات مستقیم بر عملکرد اسانس بودند . بنابراین، عملکرد سرشاخه گلدار می تواند به عنوان معیاری برای انتخاب گیاهانی با عملکرد اسانس بالا مورد استفاده قرار گیرد.