سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمدرضا درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد ایلام
سیدمهدی ویسه – استاد دانشگاه آزاد واحد ایلام

چکیده:
هدف این مطالعه بررسی روابط بین مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی است به این منظور ابتدا مهم ترین مولفه های سه متغییر بوسیله بررسی ادبیات پژوهش واخذ نظرات کارشناسان و خبرگان امر،استخراج شد.بدین منظور ۴۴ نفر از پرسنل بیمارستان آیت ا.. طالقانی ایلام با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند به منظور بررسی روایی سوالات پرسشنامه از روایی ظاهری بهره گیری از نظرات خبرگان امر ونیز روایی سازه – واگرابه وسیله تکنیک تحلیل عامل اکتشافی spss وتاییدی توسط نرم افزار لیزرل استفاده شد. بمنظور بررسی پایایی سوالات پاسخنامه از روش آلفای کرونباخ) نرمافزار spss استفاده شده استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری روابط بین متغیرها بررسی شد. با استفاده از آزمون کولموگروف –اسمیرنف نرمال بودن متغیرها تایید شد