سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین اکبرزاده کاسانی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی گیلان
ناصر حمیدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان
ملک محمد رنجبر تکلیمی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در پروژه های اجرایی، مقاومت فشاری نمونه های تهیه شده از بتن در سنین مختلف ۷، ۲۸، ۴۲، ۶۰ یا ۹۰ روزه سنجیده میشود. در اغلب موارد، مقاومت بتن در سنین پایین و قبل از رسیدن به سن ۲۸ روزه تعیین می شود. در صورت موجود بودن روابط بین مقاومت فشاری در سنین مختلف، می توان مقاومت فشاری سنین بعدی را تخمین زد. در این خصوص روابط متعددی توسط منابع علمی ارایه شده اند که به خاطر تفاوت ویژگیهای سیمان تولید کشور و سایر عوامل، ممکن است قابل استفاده نباشد. به همین دلیل نتایح ۱۶۵ سری آزمایش مقاومت فشاری بتن که توسط آزمایشگاه بتن جهاد دانشگاهی گیلان در طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ بر روی ۲۸ پروژه اجرایی استان گیلان انجام گرفته ، جمع آوری و پردازش شده و بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف، روابط خطی و توانی با ضریب همبستگی بالا ارایه گردیده است. همچنین با بررسی این نتایج، نسبت مقاومت فشاری ۲۸ به ۷ روزه در محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۹۷ با میانگین ۱/۵۴ و نسبت مقاومت فشاری ۴۲ به ۷ روزه در محدوده ۱/۵۳ تا ۲/۲۶ با میانگین ۱/۸۵ به دست آمده است. نسبت مقاومت فشاری ۴۲ به ۲۸ روزه نیز در محدوده ۱/۰۲ تا ۱/۳۱ بامیانگین ۱/۱۵ بوده است.