سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته پورآصف – سازمان آب و برق خوزستان ،دفتر تحقیقات و استاندارد های مهندسی آب
رضا عبدالشاه نژاد – شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

چکیده:

دراین تحقیق به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه ها مهمترین روابط تجربی حاکم بر رودخانه های مئاندری که با بکارگیری خصوصیات هندسی و هیدرولیکی آنها حاصل شده و شرایط تعریف هریک ازمنابع مختلف موجود دراین زمینه استخراج شده است به صورت یکجا گردآوری و ارائه گردید سپس با استفاده ازنقشه های توپوگرافی عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ایو با بکارگیری روش دگرسیون غیر خطی مدلهای تجربی مناسب و مشابه برای رودخانه های کارون و دز استخراج گردید .