سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم احمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانش
عبدالرحیم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمر

چکیده:

در آنالیز آب اندازه گیری برخی فاکتور های شیمیایی مانند کاتیون ها و آنیون ها در مقایسه با اندازه گیری هدایت الکتریکی EC به زمان و مواد شیمیایی بیشتری نیاز دارد. اگر بین EC وکاتیون ها و آنیون ها همبستگی بالایی وجود داشته باشد، می توان مقادیر این فاکتور ها را از طریق اندازه گیری EC برآورد نمود. این تحقیق به منظور بررسی روابط رگرسیونی بین هدایت الکتریکی و کاتیون ها و آنیون های رودخانه کارون در بازه اهواز – ملاثانی انجام گردید.آمار مربوط به این فاکتورها از اداره کل امور آب و برق استان خوزستان تهیه شد. این آمار مربوط به دوره ده ساله ۷۶-۸۶ در دو ایستگاه اهواز و ملاثانی می باشد. ضریب همبستگی بین EC و مجموع کاتیون ها و همچنین EC0/96 و در ایستگاه ملاثانی ۰/۹۷ بود. با توجه به این همبستگی بالا، در این رودخانه می توان میزان کاتیون ها و آنیون ها را از طریق اندازه گیریEC برآورد نمود. ضریب همبستگی بین EC وCL , So4 , Na , Mg , Ca در ایستگاه اهواز به ترتیب ۰/۴۱ ، ۰/۴۶ ، ۰/۹۰ ، ۰/۶۶ ، ۰/۹۲ و در ایستگاه ملاثانی ۰/۴۰ ، ۰/۴۰ ، ۰/۹۰ ، ۰/۵۳ ، ۰/۹۰ بود. که نشان می دهد از بین آنیون ها CL و از بین کاتیون ها Na بیشترین تأثیر را در میزان هدایت الکتریکی آب این رودخانه دارد.