سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیرحسین طالب پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
عزیز جوانشیر – دانشگاه تبریز
محمدعلی قهرمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
یوسف ایمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

وجود سازند های مارنی در کشور و عرصه های وسیعی از استان آذر بایجان شرقی و مشکلات ناشی از تخریب و فرسایش این مناطق و عدم کاربری متناسب از این اراضی ما را بر این وا می دارد تا نسبت به مطالعه، تعیین و معرفی گونه های گیا هی سازگار و مستعد رویش در این عرصه ها اقدام نمائیم . طبق مطالعات انجام گرفته وسعت این اراضی در استان آذر بایجان شرقی بیش از ۴۸۱۴ کیلومتر مربع که معادل % ۱۰/۵۸ مساحت استان می باشد گزارشات و تحقیقات انجام گرفته نشان از وسعت و شدت مشکلات زیست محیطی ناشی از فرسایش و تخریب در این اراضی است از مهمترین روشهای حفاظت و بهره برداری از این مناطق مبازه بیولوژیکی می باشد نظر به اهمیت این مسئله و جهت ارایه راهکاری مناسب و اجرایی بررسی روابط رگرسیونی فاکتور های خاک و گیاه بوته ای و مرتعی دارویی درمنه معطر Artemisia fragrans در سال ۷۹ در زیر حوزه نهند رودخانه آجی چایی استان آذر بایجان شرقی انجام گرفت روش آمار بردای در این تحقیق سیستماتیک تصادفی بود نمونه های خاک و صفات گیاهی از پلاتهای نمونه بردای برداشت گردید . نمونه های خاک تهیه شده مورد آنالیز قرار گرفت و ۱۴ فاکتور شیمی و فیزیک خاک ( بافت،گچ،آهک، درصد اشباع، اسیدیته، شوری و ….) تعیین گردیدند به منظور تعیین روابط بین فاکتور های خاک و گیاه و اریه مدلی در این رابطه ،اقدام به بررسی رگرسیون خطی گردید با توجه به نتایج تجزیه از روش ریج رگرسیون به حالت پیش رونده استفاده بعمل آمد و در نهایت بر اساس معنی دار بودن برخی از اجزاء مدل مربوطه ارایه گردید . مدل رگرسیونی نشان داد فاکتور درصد مواد آلی رابطه مستقیم و فاکتور های درصد اشباع و درصد سیلت رابطه عکس با فاکتور وابسته تعداد بوته درمنه دارا می باشدبهره گیری از این مدل آماری می تواند در عملیات حفاظت ،احیاء و توسعه رویشگاههای درمنه اراضی مارنی نقش مهم و موثری ایفا نماید .