سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
حامد باقری تودشکی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنریزد
میترا آقابابایی – کارشناس ارشد سازه های ابی دانشگاه شهرکرد
سیدحسن طباطبایی – دانشیاردانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
نسرین اسمعیلی تودشکی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی قزوین

چکیده:
بحران کم آبی یکی از مشکلات دیرینه مناطق خشک میباشد و مقابله با آن مسئلهای حیاتی محسوب میگردد و برای مبارزه با آن تلاشهای زیادی صورت گرفته است. تصمیمگیری در انتخاب مکانهای مناسب احداث سدزمینی با درنظرگرفتن اینکه معیارهای متعددی در این انتخاب باید در نظر گرفته شوند، کار دشواری است. هدف این پژوهش این است که با توجه به نظرات افراد خبره، روابط میان معیارها و زیرمعیارهای موثر در انتخاب مناسبترین سد زیرزمینی در حوضه آبخیز دشت شهرکرد مشخص گردد. در این پژوهش از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. بر این اساس تعداد ۱۰ خبره، نظرات خود را (بر مبنای پرسشنامه ارسالی) در مورد تاثیر هر معیار (زیرمعیار) بر معیارهای (زیرمعیارهای) دیگر بیان داشته و در نهایت عوامل اثرگذار و اثرپذیر مشخص گردیدند. همچنین میزان اهمیت هر کدام از عوامل مشخص گردید. بر اساس تکنیک DEMATEL فازی، مشخص گردید که معیارهای محور و مخزن، معیارهایی اثرگذار میباشند و دو معیار دیگر اثرپذیر میباشند. همچنین از میان معیارها، معیار مخزن بیشترین درجه اهمیت را به خود تخصیص داد و معیارهای آب و محور در اولویتهای بعدی قرار گرفتند