سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین مختاری – کارشناس ارشد زراعت
احمد نادری – استادیار، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد,
عطا اله سیادت – استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین,
عادل مدحج – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی روابط منبع و مخزن ف یزیولوژیک در ذرت هیبرید S. C704 این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ به مرحله اجرا درآمد. فاکتور اول شامل چهار سطح قطع برگ ها (قطع کلیه برگ ها ی گیاه و پوشش بلال، قطع برگ های بالای بلال، قطع برگ های بالای بلال به همراه پوشش بلال و شاهد بدون برگ زدایی ) و فا کتور دوم شامل تیمار های تاریخ اعمال تیمار های برگزدایی بود . اعمال تیمار های زمان قطع برگ، پس از مرحله تلقیح و با توالی ١٠ روز انجام گرفت . نتایجنشان داد تاثیر افزایش سطح برش برگ ها بر کاهش عملکرد بلال، عملکرد دانه و وزن تک دانه معنی دار (۰٫۰۱>p) بود . قطع کلیه برگ های روی بوته، قطع برگ های بالای بلال و پوشش بلال و قطع برگ های بالای بلال با حفظ پوشش بلال عمل کرد دانه را به ترتیب ٣٦، ٢٧ و ١٧ درصد، نسبت به تیمار های شاهد (عدم حذف برگ ) کاهش داد. سهم هاسکها (پوشش بلالها ) ١٠ درصد و همچنین سهم برگ ها ی پایین بلال در عمل کرد دانه پس از مراحل تلقیح تنها در حدود نه درصد ارزیابی شد . بیشترین میزان کاهش عمل کرد بلال در هنگام قطع برگ ها در مراحل اولیه پس از تلقیح صورت گرفت . نتایج رگرسیون گام به گام بین عمل کرد دانه و صف ات وابسته به آن نیز نشان داد که وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بیشترین سهم را در عمل ک رد دانه به خود اختصاص دادند، بطوریکه وزن هزار دانه ٧٤ درصد در تغییرات عمل کرد دانه سهم داش ت. بنابراین به نظر می رسد قطع برگ ها و خصوصا برگ های بالای بلال به همر اه هاسکها (پوشش بلال ) تا زمان ٢٠ روز پس از تلقیح بیشترین شیب کاهش را در وزن دانه و عملکرد دانه به دنبال داشت.