سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
عباس عباسی – دانشجوی دورة دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

مدیریت کیفیت جامع رویکردی است که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان، به بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات خود اقدام می کند و از این رهگذر به جلب رضایت مشتری می پردازد . در اجرای چنین برنامه ای، تحول در شیوة اندیشة کارکنان جهت دستیابی به کیفیت و بهبود مستمر، به عنوان گامی اساسی و زیربنایی، نقش بسیار مهمی را در تغییر فرهنگ حاکم بر سازمان ایفا خواهد نمود . در نتیجه، آموزش افراد در راستای متناسب نمودن الگوهای فردی و سازمانی ( تناسب فرد – سازمان ) ، به اجرای موفقیت آمیز این برنامه، کمک شایان توجهی خواهد نمود .
این مطالعه، سعی دارد ضمن ارائة مفاهیم مرتبط با تناسب فرد – سازمان و فرهنگ سازمانی، تاثیر این تناسب را بر اجرای برنامة مدیریت کیفیت جامع، مورد بررسی قرار دهد . در این بررسی، محققین با جمع آوری و تجزیه و تح لیل منابع کتابخانه ای، به طراحی مدل هایی مفهومی جهت به تصویر کشاندن اهداف مورد مطالعه پرداخته اند . یافته ها نشان داده اند که تناسب فرد – سازمان ، همان سازگاری میان فرهنگ حاکم بر فرد و فرهنگ سازمان بوده و فرایند اجتماعی کردن افراد در مرحلة ورود به سازمان، نقش ی بسیار کلیدی در میزان این تناسب، ایفا می نماید . مهمتر اینکه، تناسب فرد – سازمان به عنوان محوری ترین بحث اجرای برنامة مدیریت کیفیت جامع، در بلند مدت می تواند نتایجی را برای سازمان در راستای کسب مزیت رقابتی، داشته باشد . نتایج این بررسی می تواند مورد استفادة هر سازمانی ( اعم از خصوصی و دولتی ) جهت جذب و حفظ کارکنان مورد نیاز، در راستای اجرای موفقیت آمیز برنامة مدیریت کیفیت جامع و افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی قرار گیرد