سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
کیوان میهن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،دهاقان,ایران
ماشاالله ولی خانی – استادیار و عضوهیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،ایران

چکیده:
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی روابط میان سیستم های اطلاعات مدیریت و فرایندهای تصمیم گیری؛ مطالعه موردی :بانکصادرات شهراصفهان می باشد. تحقیق حاضر از حیث ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی است . جامعه آماری تحقیق حاضرعبارت از کلیه کارکنان ارشد بانک صادرات شهراصفهان میباشد. که براساس اطلاعات اخذ شده از واحد آماری تعداد آنها برابر با۱۴۰ میباشد بر اساس دادههای جدول مورگان حجم نمونه آماری این پژوهش به تعداد ۱۰۳ نفر در نظر گرفته شد. ابزارگردآوری اطلاعات در این تحقیق در چهارچوب روش میدانی دو پرسش نامه محقق ساخته مربوط به سیستم های اطلاعاتمدیریت و تصمیم گیری می باشد. یافته های تحقیق: – بین سیستم های اطلاعات مدیریت و سرعت تصمیمگیری مدیران بانکصادرات شهراصفهان رابطه وجود دارد. – بین سیستم های اطلاعات مدیریت و دقت تصمیم گیری مدیران بانک صادراتشهراصفهان رابطه وجود دارد.- بین سیستم های اطلاعات مدیریت و قانونی بودن تصمیم گیری مدیران بانک صادراتشهراصفهان رابطه وجود دارد.- بین سیستم های اطلاعات مدیریت و صحت تصمیم گیری مدیران بانک صادرات شهر اصفهانرابطه وجود دارد.