سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس جهانبین – کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
محمد رضا ناروئی راد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
احمد قاسمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور بررسی روابط برخی صفات مهم زراعی و اجزای عملکرد با عملکرد در ارقام گلرنگ، تعداد ۲۰ رقم گلرنگ پاییزه در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی طی دو سال (۸۲-۱۳۸۱) و (۸۳-۱۳۸۲) کشت گردیدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی نشان دادند که بین ارقام از نظر کلیه صفات، به غیر از تعداد غوزه در بوته اختلاف معنی دار وجود داشت . وزن هزاردانه همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد نشان داد . همچنین ارتفاع با تعداد غوزه در بوته همبستگی مثبت ولی با وزن هزاردانه همبستگی منفی و معنی داری نشان داد. وزن هزاردانه با تعداد دانه در غوزه همبستگی مثبت نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه مسیر حاکی از آن بود که بیشترین اثر مستقیم و مثبت در رابطه با عملکرد دانه مربوط به صفت تعداد روز کاشت تا برداشت می باشد. همچنین بیشترین اثر غیر مستقیم مثبت روی عملکرد روغن از طریق درصد روغن به دست آمد.