سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهرام کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
علیرضا پاک نژاد – پژوهنده مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

منطقه شمالی استان خوزستان با تولید ۳۰ میلیون شاخه گل بریده رز در طول فصل زمستان یکی از مهمترین قطبهای پرورش گل رز محسوب می شود (۱). توجه به نقش تغذیه صحیح در بهبود خواص کمی و کیفی گل رز از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از ابزارهای کاربردی برای ارزیابی وضعیت تغذیه گیاه تجزیه برگی است. روش های غلظت بحرانی، حد کفایت، دریس و انحراف از درصد بهینه در این روش برای تفسیر تجزیه برگی مورد استفاده قرار می گیرند (۲). در تفسیر نتایج تجزیه برگی، بررسی روابط همبستگی بینغلظت عناصر غذایی برگ و شاخص هایی همچون عملکرد و یا خصوصیات کیفی نیز می تواند مفید باشد. البته این امر زمانی محقق می شود که اطلاعات تحقیق دارای توزیع نرمال بوده و در نمونه گیری اصل یکنواختی رعایت گردد. با انجام این کار می توان تا حدودی عناصری که در تغذیه گیاه ایجاد مشکل نموده اند را شناسایی کرده و برای حل آنها راهکارهای مربوطه را ارائه نمود. در تحقیق حاضر سعی شده است ارتباط بینغلظت عناصر غذایی برگ با شاخص های کیفی گل در رزکاریهای شمال خوزستان بررسی و آن دسته از عناصری که باعث ایجاد مشکل در تولید گردیده اند، شناسایی شوند.