سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رهگشای – دانشکده علوم زمین ءدانشگاه شهید بهشتی
هادی شفائی مقدم – دانشکده علوم زمین ءدانشگاه شهید بهشتی
پروین محمدی – دانشکده علوم زمین ءدانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی مکی زاده – دانشکده علوم ء دانشگاه اصفهان

چکیده:

بدنبال نفوذ توده گرانیتوئیدی ائوسن به داخل واحدهای رسوبی کرتاسه زیرین در منطقه بند نرگس – بادرود ( شرق کاشان ) دگرگونی مجاورتی از نوع اسکارن سازی انجام گرفته است . مجموعه کانیهای اسکارن و اندواسکارن شامل گارنت ء کلینوپیروکسن ء پلاژیوکلازء اپیدوت ء اسفن ء کوارتز ء کلسیت ء مگنتیت و پیریت هستند. مطالعه روابط پاراژنتیکی اسکارنها فرایند چند مرحله ای در تکوین ایت اسکارنها نشان داده است . بدنبال مرحله اول که پاراژنزها خشک شکل گرفته اند مرحله دوم مرحله اصلی کانی سازی آهن بوده است و در نهایت اسکارن اسکارن سازی با کانی سازی سولفیدی خاتمه یافته است