سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مازیار غفاری – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
بهنام ناصریان خیابانی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
مسعود رحیمی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
سیروس ودادی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

شناسایی روابط ژنتیکی موجود میان ژنوتیپ های موتانت گ ندم موجود در سازمان انرژی اتمی ایران، به منظور تهیه شناسنامه ژنتیکی آنها جهت استفاده موثر در برنامه های اصلاحی آینده امری ضروری است. این تحقیق با استفاده از مارکرهای رپید به منظور تعیین روابط فیلوژنتیکی در ۲۰ ژنوتیپ گندم موتانت و شاهد انجام شد . برای این کار پس از استخراج DNA و بهینه سازی شرایط آزمایش از ۱۰ آغازگر تصادفی کوتاه (الیگونوکلئوتیدی ) ساخت شرکت اپران که در بررسی منابع در ارتباط با گندم چند شکلی مطلوبی نشان داده بودند ، استفاده شد و از میان آنها ۹ آغازگر چند شکلی نشان دادند، به طوری که ۳۶ قطعه از قطعا ت تکثیر شده چند شکل بودند . جهت به دست آوردن ماتریس شباهت از ضریب DICE و برای گروه بندی ژنوتیپ ها از روش دور ترین همسایه ها استفاده شد. در دندروگرام به دست آمده ، ژنوتیپ ها در شش گروه قرار گرفتند .گروه بندی حاصل با گروه بندی مربوط بهصفات مورفولوژیکی و زراعی، مطابقت مطلوبی داشت.