سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرجان توکلی – پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
علی حق نظری – پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
جواد مظفری – بانک ژن گیاهی ملی ایران
بهزاد قره یاضی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

برای تعیین تنوع و روابط فیلوژنتیک ۵ طبقه زراعی و وحشی جنس عدس از نشانگرهای RAPD استفاده گردید. ۳ نمونه عدس زراعی ssp. Culinaris Lens culinaris و ۱۴ خویشاوند وحشی آنها ( ۶ نمونه Lens orientalis، و ۳ نمونه L. Odemensis و ۲ نمونه L. ervoides و ۳ نمونه L. nigricans) با استفاده از ۱۱ آغازگر RAPD (چندشکلی DNA تکثیر شده تصادفی ) مورد ارزیابی قرار گرفت . بطور کلی این آغازگرها برای ۱۷ نمونه عدس زراعی و وحشی، باند پلی مورف ایجاد کردند. تجزیه خوشه ای با استفاده از ضریب تشابه ژاکارد بر اساس روش UPGMA و توسط نرم افزار NTSYSpc ver 2.02e انجام گرفت. نتایج نشان داد که نمونه های L. orientalis از ترکیه بیشترین و نمونه های L. nigricans کمترین تنوع ژنتیکی را دارند. همچنین داده ها نشان دادند که L. culinaris subsp. orientalis نزدیک ترین گونه به عدس زراعی بوده و L. nigricans با فاصله زیادی از بقیه گونه ها قرار می گیرد.