سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید واحدی – اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندرقند
رضا امیری – عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس ابو ریحان دانشگاه تهران
محمود مصباح – اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندرقند
محمدرضا قناد ها – عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تعیین بررسی روابط ژنتیکی صفات زراعی و وراثت پذیری در ژرم پلاسم منو ژرم چغندرقند تعداد ٧٥ هیبرید F1 منو ژرم چغندرقند درقالب طرح ژنتیکی NCDII (فاکتوریل )، در سه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه شهید عبدالرسول مطهری کرج مورد مقایسه قرار گرفتند . درآبان ماه همان سال کرتها به طور کامل برداشت شدند ، ریشه های هر کرت به صورت تصادفی به عنوان معیار هر کرت به آزمایشگاه منتقل شد و پس از اینکه تمامی ریشه ها به خوبی شسته شدند ، توسط دستگاه اتوماتیک و نما (VENEMA)، از آن ها خمیر ریشه (پلپ) تهیه گردید . صفات اندازه گیری شده شامل عمل کرد ریشه ،(RY)، عیار قند (SC)، نیتروژن آلفا آمینو (N-‐a)، سدیم ،(Na)، پتاسیم (K)، ضریب قلیائیت (ALC)، عملکرد شکرسفید (WSY)، ملاس (MS)، شکر قابل استحصال (WSC)، عملکرد شکر (SY) بود. نتایج آماری بدست آمده بعد از محاسبات آماری نشان داد منبع نر * گروه، برای صفات عیارقند شکر قابل استحصال و نیترو ژن در سطح احتمال ١ درصد برای صفات سدیم، راندمان استحصال در سطح احتمال ٥ درصد ، معنی دار شدند . منبع نر * ماده درگروه، صفت ش کر قابل استحصال در سطح احتمال ١درصدو صفا ت عیارقند ، عملکرد شکر سفید و عملکرد شکر در سطح احتمال ٥ درصد معنی دار شدند. همان طوری که در جدول ٢ ملاحظه می گردد واریانس غالبیت در سطح احتمال ٥ درصد و واریانس افزایشی برای صفت شکر قابل استحصال در سطح احتمال ١٢ درصد معنی دارشد. قابلیت توارث خصوصی برای صفا ت عیار قند و شکر قابل استحصال و نیتروژن مضره، در سطح احتمال ١٢ درصد معنی دارشد.