سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرخ غنی شایسته – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
کورش طهماسبی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عزیز مجیدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
الناز حبشیانی – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی

چکیده:

پتاسیم به عنوان یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان بوده و در خاک بهشکل های محلول، تبادلی ، غیر تبادلی و ساختمانی وجود دارد (۳). در میان عناصر اصلی مواد غذایی گیاه، پتاسیم بیش از سایر عناصر جذب چغندرقند می گردد و بیشترین نقش را در ساخت، انتقال وجذب مواد غذایی توسط گیاه ایفا می نماید که در نهایت منجر به افزایش کمی و کیفی محصول میگردد (۴). در خاک های حاوی کانی های میکایی، به علت دارت بودن مواضع اختصاصی پتاسیم مقادیری از پتاسیم با انرژی بالا در این مواضع نگهداری می شود که در هنگام عصاره گیری با استات آمونیوم بخشی از آن استخراج می گردد (۵) . این موضوع یکی از دلایل موجود در همبستگی ضعیف بین پتاسیم استخلاف شده با استات آمونیوم و عکس العمل گیاه به کودهای پتاسه در این خاک ها است (۳). روش کمیت به شدت پتاسیم (Q/I) در راستای پیدا کردن روش های مناسب برای ارزیابی نیاز گیاه به کودهای پتاسه ارائه گردید (۱). با استفاده ازمنحنی های کمیت به شدت پتاسیم می توان پتاسیم به آسانی قابل تبادل، نسبت فعالیت پتاسیم در حال تعادل (AR0) ، پتاسیم به سختی قابل تبادل و ظرفیت بافری پتانسیل پتاسیم خاک رابدست آورد (۶). ظرفیت بافری پتانسیل پتاسیم خاک سنجشی از قدرتو توانایی خک در حفظ و نگهداری شدت پتاسیم در خاک میباشد.هرچه ظرفیت بافری پتانسیل پتاسیم بیشتر باشد توانایی خاک برای تامین پتاسیم قابل استفاده بیشتر است و بر عکس (۶). با توجه به نقش پتاسیم در محصول چغندرقند و اهمیت روابط کمیت به شدت در ارزیابی وضعیت پتاسیم خاک ها، این مطالعه در تعدادی از خاک های زیر کشت چغندرقند به اجرا درآمد.