سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حقگو دریاسری – دانشجوی دکتری سازه های دریایی دانشکده فنی دانشگاه تهران
بهروز گتمیری – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
آرش عاشور – کارشناس ساز ههای دریایی مهندسین مشاورین ساحل

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی سازه های ساحلی و دور از ساحل روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج است . این پدیده سبب شناور شدن خط لوله، افت مقاومت مهارها، کاهش مقاومت جانبی شمع ها، نشست قطعات بتنی محافظ موج شکن ها و آبشستگی موضعی بستر دریا می شود. به غیر از مسأله پایداری سازه ها، از نظر مهندسی سواحل، مسأله پایداری بستر دریا از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، روشی جهت بررسی روانگرایی پسماند ناشی از گذر موج در زیر یک سازه وزنی ارائه شده است . مدلی جهت تولید فشار آب حفر ه ای مورد استفاده قرار گرفته و اثر ایجاد و محو هم زمان در تحلیل وارد شده است . در این مدل، تنش برشی ایجاد شده در یک بستر غیرهمگن غیراشباع با ضخامت محدود، با استفاده از روش گتمیری و عاشور (١٣٧٩ ) بدست آمده است . سپس معادله حاکم برتولید و محو فشار آب حفره ای بدست آمده و با استفاده از یک روش عددی حل گردیده است . این حل با تحقیقات مشابه مورد مقایسه قرار گرفته و اثر پارامترهای خاک و موج، روی پتانسیل روانگرایی مورد بررسی قرار گرفته است . این روش اثر سازه در محاسبات فشار حفر های را درنظر می گیرد.