سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار دانشکده مهندسی ٬ گروه عمران ٬ دانشگاه سمنان
مهدی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری ٬ دانشگاه سمنان

چکیده:

با بررسی روشهای ارزیابی ٬ می توان به بعضی نقاط ضعف روشهای معمول ٬ توسعه روشهای جایگزین و ارائه پیشنهادات برای نحوه ارزیابی سرمایه گذاری روی فن آور ی ITSاشاره کرد ؛ این هدف با مقا یسه سرمایه گذار ی روی چند نوع فن آور ی ITS و همچنین میان سرمایه گذار ی روی فن آوری ITS و زیرساخت راه ها ٬ صورت می گیرد . با این بررسی تفاوتهای اصلی میان سرمایه گذار ی روی زیرساختها و فن آور ی و نحوه تاثیر آنها بر ارزیابی سوددهی را می توان نشان داد بررسی ها نشان می دهند که تحلیل سود به ITS ٬ITSهرچند بر ای سرمایه گذار ی رو ی توسعه زیرساختها کارآیی خوبی داشته اند اما در مورد BCA هزینه تمام منافع یا مخارج مرتبط با آن را دربر نمی گیرند . بنابراین روشها ی ارزیابی اقتصادی فن آور ی ITS با یستی بهبود یابند . این مقاله به استفاده از تحلیلها ی چندضابطه ای MCAبر ای ارزیابی سوددهی اشاره کرده و نشان می دهد که روش تحلیل درختی ٬ AHP می تواند برای ارزیابی خطرپذیری که ارزش ما لی مشخصی ندارد و همچنین مقایسه نتایج تحلیلها ی مختلف سوددهی ٬ بکار رود . رو شها ی ارزیابی در چارچوب برآورد پروژه ها در بخش حمل و نقل می تواند برای تعیین ابعاد مختلف سوددهی سرمایه گذاری روی فن آوری ITS بکار روند .