سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدجواد محمدی – دانشجوی دکتری،گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
الهه زلفی – کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اهواز،ایران
مهدی نورزاده حداد – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران
سحر گراوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده:
طوفان های گرد و غبار پدیده هایی هستندکه در مناطق خشک و نیمه خشک زمین بر اثر فرسایش بادی خاک ایجاد می شوند.در سال های اخیر در مناطق خشک و نیمه خشک جهان که از میا نگین بارش کمی برخوردار می باشند پدیده گرد و غبار بهطور جدی نگران کننده شده است. بخش اعظم کشور ایران نیز به دلیل همجوار بودن با بخش وسیعی از پهنه های بیابانیتحت اثرات نامطلوب این پدیده قرار می گیرد، همچنین در مناطق خشک ونیمه خشک ایران نیز اراضی زیادی تحت تاثیرفرسایش بادی قرار دارند. این مطالعه به صورت مروری – توصیفی بر مبنای مقالات و مستندات موجود در رابطه با طوفان هایگرد و غبار جمع آوری گردید. اهمیت و لزوم کنترل بیابان زایی و مدیریت گرد و غبار در کشور که در طی چند سال اخیر برزندگی، سلامت، اقتصاد و کشاورزی و هم چنین سایر اکوسیستم های طبیعی اثرات زیانبار بسیاری داشته اولویت بالایی درمناطق خشک کشور دارد. اما این عمل ملزم به شناخت و درک صحیحی از عوامل و فرایندهای بیابان زایی و ارزیابی کمیبیابانزایی است تا از نتایج این شناخت و درک در بخش برنامه ریزی، جهت مدیریت وکنترل بیابانزایی استفاده گردد. لذا دراین مقاله مدل ها و روشهای رایج خارجی وایرانی موجود به منظور ارزیابی وطبقه بندی شدت تخریب در اراضی بیابانیمعرفی شده اند. در پایان پیشنهاد میشود که از مدل های ایرانی که متناسب با شرایط اکولوژیکی و اقلیمی ایران طراحی شدهاند جهت مدیریت اراضی مستعد فرسایش بادی در استان های درگیر پدیده گرد و غبار نظیر خوزستان که دارای مناطقبیابانی وسیع است استفاده شود.