سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عزیزا… شاه کرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

این تحقیق به بررسی وضعیت رسوب زایی حوضه نوژیان و مقایسه روش های EPM, MPSIAC , PSIAC می پرداز. حوضه نوژیان با توجه به داشتن امار آب و رسوب سنجی سی ساله (۱۳۴۲-۱۳۷۲) درخروجی حوضه برای ارزیابی مدل های تجربی مناسب بوده به همین علت با انتخاب آن علدوه بر محک این روش ها میزان رسوب آن نیز اندازه گیری گردید.
جهت استخراج اطلاعات پایه،برآورد فرسایش و رسوب این حوضه به شش زیر حوضه یا واحد هیدرولوژیکی تقسیم گردید که برای هر واحد و کل حوضه مطالعات شیب، هیپسومتری، آلی متری، ضرائب شکل ، زمان تمرکز پروفیل های طولی رودخانه همراه با شیب خالص و ناخالص ، نسبت انشعاب پذیری و تراکم ابراهه ها در هر یک از زیر حوضه ها و کل حوضهبا دقت انجام
گرفت، همچنین تمام فاکورهای مورد نیاز از جمله زمین و سنگ شناسی ، خاک، آب و هوا، پوشش گیاهی ، استفاده از اراضی، فرسایش رودخانه ای و وضعیت فعلی فرسایش ، رواناب و توپوگرافی مطالعه شد و میزان رسوبدهی هر واحد و کل حوضه از سه روش ذکر شده تعیین گردید.
سپس میزان رسوبدهی در محل ایستگاه رسوبگذاری را مشخص کرده و با استفاده از اندازه گیری موجود از جریان و رسوب مطلق محاسبه گردید و در نهایت با مقادیر بدست امده از مدل ها مقایسه شد که روش MPSIAC کمترین اختلاف و خطا را نشان داد.