سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سالار منیعی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه کردستان

چکیده:

روانگرایی همواره یکی از مخربترین و فاجعه آمیزترین پدیده هایی بوده است که در اکثر زلزل ه ها موجب وارد آمدن خسارات جزیی تا کلی به ساختمانها، پلها، تأسیسات زیربنایی و …گردیده است . این پدیده در کشور ما نیز دیده شده و خسارات زیادی در اثر آن رخ داده است. امروزه به موازات تحقیقاتی که بر روی تعیین دقیقتر احتمال روانگرایی در یک نهشتة خاکی صورت م ی گیرد ، تحقیقات گسترد ه ای نیز بر روی کاهش پتانسیل وقوع آن به کمک روشهای ویژة بهسازی خاکها در حال انجام است . نتایج روشهای بهسازی به قدری مؤثر بوده است که در بسیاری از کشورها به وفور کاربرد دارند. در این مقاله، تعدادی از مؤثرترین روشهای کاهش احتمال وقوع روانگرایی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و د ر تعدادی از آنها به همراه توصیف کاملی از نحوة اجرای محلی، نمونه ای موردی از اجرا نیز ارائه گردیده است . در نهایت با توجه به اقتصاد طرح، امکان و سهولت اجرا بر اساس شرایط و محدودیتهای فنی و اجرایی و نیز عملکرد این روشها در زلزله های پیشین، مؤثرترین روشهایی که به نظر می رسد در رابطه با مقاوم سازی خاکها در مقابل روانگرایی در کشور مؤثر باشند، پیشنهاد م یگردد.