سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا بهادری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا قائمقامیان – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهدی رضاپور – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
آزاده فریدونی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روشهای موثر در مطالعه اثر ساختگاه بر مشخصات حرکات توانمند زمین استفاده از امواج میکروترمور م یباشد. با استفاده از نتایج تحلیل این ارتعاشات م یتوان اثر پارامترهای دینامیکی رسوبات سطحی را بر مشخصات حرکات توانمند زمین محاسبه نمود. استفاده ازمیکروترمورها بدلیل سرعت برداشت، غیر تخریبی بودن و امکان تحلیل مناسب در حوزه فرکانس در مطالعات پهنه بندی لرز های شهرهای بزرگ کاربرد فراوانی یافته است. از آنجاییکه چشمه ایجاد این امواج بدرستی مشخص نبوده و ماهیتاً از امواج سطحی تشکیل شده اند، نحوه پردازشهای اولیه و تحلیل سیگنالها نقش عمده ای در میزان دقت نتایج حاصله ایفا می نماید. به همین منظور در این مقاله روشهای مختلف تحلیلی طیفی از قبیل طیفهای فوریه، خود همبستگی، همبستگی متقابل و همبستگی متقابل قطعه ای با استفاده از نسبت طیفی مولفه ای افقی به قائم(HVSR)جهت تحلیل میکروترمورها در حوزه فرکانس استفاده شد. همچنین به منظور بررسی دقتنتایج، پارامترهای تشدید آبرفت در نقاط اندازه گیری میکروترمورها با استفاده از روش تحلیلی نظری و مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی تعیین شده است. سپس پارامترهای تشدید حاصل از روشهای مختلف با نتایج نظری مقایسه و روشی که بیشترین تطابق با نتایج نظری ارائه نموده به عنوان تحلیل طیفی غالب در مطالعات بررسی اثر ساختگاه معرفی شده است.