سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید بهشتیان مسگران – محقق ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدامین بهاری – محقق ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سیدعلیرضا سیدموسوی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد م

چکیده:

در این تحقیق هدف تحلیل و بررسی فرآیند آهنگری چرخ دنده مخروطی با شماره مواد ۱/۷۱۳۱ به روش المان محدود به کمک نرم افزار (Super Forge) و مقایسه آن با نتایج تجربی می باشد، در همین راستا نیز مقایسه ای بین ریز ساختار چرخ دندانه های ماشینکاری شده و چرخ دندانه هایی که از طریق آهنگر ی حاصل شده اند بعد و قبل از پروسه عملیات حرارتی سطحی ( پوسته ای)، روی آنها انجام شد. بعد از انجام آزمایشات متالوگرافی در سطح چرخ دندانه آهنگر ی شده مارتنزیت های ریزتر با فواصل کم دیده شد ولی در سطح چرخ دندانه ماشینکاری شده مارتنزیت های درشتر و با فواصل بیشتر مشاهده گردی د. در همین راستا مقایسه ای بین ریز ساختار قالبی که ۱۰۰۰۰۰ قطعه و قالبی که ۵۰۰۰ قطعه تولید کرده، به عمل آمده است. نتایج حاصله بیانگر این است که روش تولید قطعات قبل از انجام عملیات حرارتی تأثیر بسزایی روی ریز ساختار خواهد داش ت. همچنین افزایش قطر بیلت که منجر به کاهش ارتفاع بیلت می شود، باعث افزایش تناژ پرس خواهد شد.