سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حیدری – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه بکارگیری PSS در جهت میرا نمودن نوسانات فرکانس کم یکی از معمولترین و اقتصادی ترین روشها می باشد و موارد متعددی از نصب این پایدار کننده در شبکه برق کشورهای مختلف گزارش شده است . مهمترین مسئله در رابطه با استفاده ازPSS های چندگانه قرار گرفتن آنها در بهترین نقطه شبکه است که در آنجا نوسانات مورد نظر تحت تاثیر بیشتری قرار گیرنداین مسئله را مهندسین قدرت تحت عنوان جایابی بهینه (OPTIMUM ALLOCATION OF PSS) می نامند .پرداخته و نهایتاً به معرفی دقیق یکی از موثرترین تکنیکها PSS این مقاله به بررسی روشهای مختلف جایابی (MODE INPUT ASSIGNABILITY INDEX) . می پردازد