سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود خلیقی – دانشجوی دوره دکتری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
اکبر واثقی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
ساسان عشقی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در روشهای معمول طراحی پلها ،اثر مولفه قائم زلزله بطور مستقیم در نظر گرفته نمی شود. معمولا بجای استفاده از طیف شتاب قائم،ازطیف شتاب افقی بصورت کاهش یافته استفاده می گردد . درتحقیقات مختلفی نسبت طیف شتاب قائم به افقی را با نسبتV/H=0/67 نشان می دهند ودر بعضی آیین نامه ها وتحقیقات م ختلف برای در نظر گرفتن اثرمولفه قائم از اعمال درصدی از بارمرده بر سازه پل استفاده می شود که این دو روش دارای خطاهایی هستند .دیده می شود که هنوز روش ساده شده ای برای اعمال اثر مولفه قائم زلزله بر سازه پلها که دقت کافی در پاسخ دقیق باشد
وجود ندارد و دقیق ترین روش استفاده از طیف یا رکود شتاب قائم بطور مستقیم می باشد .در این تحقیق ضمن بررسیطیفهای شتابهای قائم وافقی زلزله در حوضه نزدیک ودور،استفاده از نسبت V/H=0/ 67 وهمچنین روش اعمال درصدی از بارمرده ،برای در نظر گرفتن اثر مولفه قائم در مورد پلها ودقت هر دو روش در یک مثال موردی انجام گرفته است .در این مثال در صدی از بار مرده که بتوان جایگزین روش مستقیم اعمال مولفه قائم زلزله نمود را برای تلاشهای قسمتهای مختلف پل محاسبه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.